نظرسنجی

ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ، پیشاپیش بابت پاسخگويي به سوالات ذيل سپاسگزاريم. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در راستاي ارتقاءكيفيت ارائه خدمات فرم زير را تكميل فرماييد. ﮐﻠﯿﻪ اطلاعات  بصورت محرمانه ﻣﺤﻔﻮظ مي‌ماند و ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد.

YYYY slash MM slash DD
1. ميزان رضايت شما از كادر درمان
2. ميزان رضايت شما از كادر پزشكی
3. ميزان رضايت شما از كادر غير درمان

جهت توضيحات تكميلي با شما در 24 ساعت آينده تماس گرفته خواهد شد.