منشور حقوق بيمار

بیمارستان آریا یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای خصوصی تهران است که در سال 1345 رسما با شرکت عده ای از اساتید دانشگاه تهران افتتاح شد . و در طول سالهای خدمت خود ؛ منشاء خدمات فراوانی به هموطنان بوده است . استاد پروفسور یحیی عدل پدر جراحی نوین ایران یکی از بنیان گذاران این مرکز بوده اند که حق بزرگی بر تاریخ پزشکی و پزشکان این مملکت دارند .
خوشبختانه اکنون بیمارستان آریا با کادری بسیار قوی که اکثرا اساتید دانشگاههای کشور می باشند مشغول به کار است و شامل بخش های اطاق عمل جنرال؛ داخلی؛ جراحی؛ زنان؛ نوزادان؛ ICU؛ CCU؛ اورژانس؛ کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی؛ آندوسکوپی و کولونوسکوپی؛ اکوکاردیوگرافی؛ تست ورزش؛ اسپیرومتری؛ رادیولوژی( تراکم استخوان – ماموگرافی – داپلر سونوگرافی و سونوگرافی سه بعدی )؛ آزمایشگاه مجهز و پاتولوژی؛ ادیومتری؛ CSR و داروخانه می باشد .
مجموع تختهای بیمارستان 107 تخت می باشد .

  • دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است .
  • اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد .
  • حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود .
  • ارائه خدمات سلامت بايد مبتني براحترام به حريم خصوصي بيمار ( حق خلوت ) و رعايت اصل رازداري باشد .
  • دسترسي به نظام كارامد رسيدگي به شكايات حق بيماراست.