رضایتسنجی مراجعین بستری

ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎبتان، پیشاپیش از شما جهت تکمیل این پرسشنامه سپاسگزاریم. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ پرسشنامه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. ﮐﻠﯿﻪ اطلاعات ﻓﺮم‌ﻫﺎ بصورت محرمانه ﻣﺤﻔﻮظ مي‌ماند و صرفا ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و رفع ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار خواهد گرفت.

 

YYYY slash MM slash DD
1) ميزان رضايتمندي شما از نحوه برخورد و ارائه خدمات پرسنل پذيرش؟
2) ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾتﻤﻨﺪي ﺷﻤﺎ از نحوه برخورد و و ارائه خدمات پرسنل نگهباني؟
3) ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾتﻤﻨﺪي ﺷﻤﺎ از نحوه برخورد و و ارائه خدمات كادر پرستاري؟
4) ميزان رضايتمندي شما از میزان رعایت حریم شخصی توسط کادر درمان ؟
5) ميزان رضايتمندي شما از زمان اختصاص یافته جهت ویزیت و ارائه اطلاعات درمانی توسط پزشک معالج؟
6) ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾتﻤﻨﺪي ﺷﻤﺎ از نحوه برخورد و و ارائه خدمات پرسنل كمك بهيار (خدماتي نظير ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻠﺤﻔﻪ و...) ؟
7) ميزان رضايتمندي شما از نحوه برخورد و ارائه خدمات ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺻﻨﺪوق؟
8) ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾتﻤﻨﺪي ﺷﻤﺎ از امكانات رفاهي( تجهيزات،تهویه ، نور ، سرمایش ،گرمایش و......)؟
9) ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾتﻤﻨﺪي ﺷﻤﺎ از وضعيت بهداشت؟
10) ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾتﻤﻨﺪي ﺷﻤﺎ از تغذيه؟(ﻧﺤﻮه ﺳﺮو ﻏﺬا، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬاي ﺳﺮو ﺷﺪه، رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا)
11) جهت انجام خدمات درماني، اين بيمارستان را به ديگران پيشنهاد مي‌دهيد؟