رضایتسنجی مراجعین اورژانس

ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎبتان، پیشاپیش از شما جهت تکمیل این پرسشنامه سپاسگزاریم. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ پرسشنامه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. ﮐﻠﯿﻪ اطلاعات ﻓﺮم‌ﻫﺎ بصورت محرمانه ﻣﺤﻔﻮظ مي‌ماند و صرفا ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و رفع ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار خواهد گرفت.

 

ساعت مراجعه
:
YYYY slash MM slash DD
1) ميزان رضايتمندي شما از نحوه برخورد و ارائه خدمات پرسنل پرستاري ؟
2) ميزان رضايتمندي شما از نحوه برخورد و ارائه خدمات پرسنل پذيرش ؟
3) ميزان رضايتمندي شما از نحوه برخورد و ارائه خدمات پرسنل صندوق ؟
4) ميزان رضايتمندي شما از نحوه برخورد و ارائه خدمات پرسنل انتظامات ؟
5) ميزان رضايتمندي شما از زمان اختصاص یافته جهت ویزیت و ارائه اطلاعات درمانی توسط پزشک معالج؟
6) ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾتﻤﻨﺪي ﺷﻤﺎ از وضعيت بهداشت؟
7) ميزان رضايتمندي شما از میزان رعایت حریم شخصی توسط کادر درمان ؟
8) ميزان رضايتمندي شما از علائم راهنمایی کننده و تابلوها جهت دسترسی به واحد ها مختلف درمانی / بخش ها ؟
9) ميزان رضايتمندي شما از امکانات رفاهی موجود در بخش ( تجهيزات،تهویه ، نور ، سرمایش ،گرمایش و......) ؟
10) آيا جهت انجام خدمات درماني، اورژانس اين بيمارستان را به ديگران پيشنهاد مي‌دهيد؟