راهنمای طبقات

طبقه -1

كلينيك هاي تخصصي و فوق تخصصي

اورژانس

ترخيص

تصويربرداري

مدارك پزشكي

انبار

تاسيسات

لندري

آشپزخانه

اتاق مانيتورينگ

طبقه همكف

پذيرش

داروخانه

كافي شاپ

طبقه همكف

پذيرش
داروخانه
كافي شاپ

طبقه اول

دفترپرستاری

CCU

طبقه دوم

ICU

بلوك زايمان

NICU

جراحي زنان

طبقه سوم

جراحي

اتاق عمل

طبقه چهارم

مدیریت
واحدهای اداری