رسالت و چشم انداز

رسالت بیمارستان

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي آريا با همكاري مجموعه اي از پزشكان، پرستاران و پرسنل مجرب به منظور حفظ ايمني و كرامت انساني بيماران و مدد جويان و منطبق بر استانداردهاي اعتباربخشي، قدم در راه ارتقاء مستمر كيفيت خدمات بهداشتي درماني ايمن و اثربخش بر مي دارد.

چشم انداز

ما برآنيم…
به عنوان يك بيمارستان پيشرو در ارائه خدمات بهداشتي، درماني و مراقبتي با بالاترين كيفيت و منطبق بر استانداردهاي ملي و بين المللي در جهت ارتقاء سلامت و ايمني بيماران در سطح كشور فعاليت نماييم