اتصل بنا

الهاتف

45310 21 98+

البريد الإلكتروني

info@arya-hospital.com

العنوان

طهران ، شارع كيشافارز ، تقاطع وصال شيرازي ، مستشفى أريا

whatsapp

09912059714

طبقه 1-

همکف

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

كلينيك11001
كلينيك21002
كلينيك31003
كلينيك41004
كلينيك51005
كلينيك61006
كلينيك71007
كلينيك قلب

1008

1009

كلينيك چشم1010
كلينيك دندانپزشكی1011
پذيرش درمانگاه1012
صندوق درمانگاه1013
اورژانس1014
پذيرش ارژانس1015
ترياژ اورژانس1016
پزشك مقيم اورژانس1017
معاينه پزشكی1018
حراست اورژانس1019
ترخيص1020
راديولوژی

1021

انباربيمارستان1022
انبار داروخانه1023
مدارك پزشكی1024
اتاق مانيتورينگ1025
تاسيسات1026
آسانسور1027
لندری1028
آشپزخانه1029
مهماندار آشپزخانه1030
حراست سالن 1031
پذيرش 1032
داروخانه 1033

طبقه اول

دفترپرستاری1100-1108
CCU1109
اتاق 2011101
اتاق 2021102
اتاق 2031103
اتاق 2041104
اتاق 2051105
اتاق 2061106
اتاق2071107
اتاق 2111111
اتاق 2121112
اتاق 2131113
ايستگاه پرستاری1114
مهماندارطبقه اول1115
ICU 1200-1201
بلوك زايمان 1202
پزشك زايمان 1203
NICU 1204
بخش زنان 1205-1206

اتاقهای بستری

اتاق 334 1207
اتاق 335 1208
اتاق336 1209
تاق 344 1210
اتاق345 1211
مهماندارطبقه2 1212

اتاقهای بستری

اتاق 451 1301
اتاق 452 1302
اتاق 453 1303
اتاق 454 1304
اتاق 455 1305
اتاق 456 1306
اتاق 457 1307
اتاق 458 1308
اتاق 459 1309
اتاق 460 1310
اتاق 461 1311
اتاق 464 1312
اتاق 465 1313
بخش جراحی1314-1315
اتاق عمل1316-1317
پزشك مقيم ICU1318
مهماندار طبقه 31319
دفتر مديرعامل1400
قائم مقام1401
رئيس بيمارستان1402
مدير داخلی1403
مديرمالی1404
حسابداری شركتها1405
حسابداری خزانه1406
حقوق و دستمزد1407
بيمه گری(فعلا داخلی ندارد)1408
حسابداری(فعلا داخلی ندارد)1409
كارگزينی1410
بهبود كيفيت1411
بهداشت محيط1412
IT1413
روابط عمومی (داخلی ندارد)1414
CSR1415-1416
پاتولوژی1417
آزمايشگاه1418
مسئول خدمات1419
منشی مديرعامل1420
مهماندارطبقه 41421