رضایتسنجی مراجعین کلینیکها و پاراكلينيكها

ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎبتان، پیشاپیش از شما جهت تکمیل این پرسشنامه سپاسگزاریم. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ پرسشنامه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. ﮐﻠﯿﻪ اطلاعات ﻓﺮم‌ﻫﺎ بصورت محرمانه ﻣﺤﻔﻮظ مي‌ماند و صرفا ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و رفع ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار خواهد گرفت.

YYYY slash MM slash DD
1) ميزان رضايتمندي شما از نحوه برخورد و ارائه خدمات پرسنل پرستاري ؟
2) ميزان رضايتمندي شما از نحوه برخورد و ارائه خدمات پرسنل پذيرش ؟
3) ميزان رضايتمندي شما از نحوه برخورد و ارائه خدمات پرسنل صندوق ؟
4) ميزان رضايتمندي شما از نحوه برخورد و ارائه خدمات پرسنل منشي ؟
5) ميزان رضايتمندي شما از نحوه برخورد و ارائه خدمات پرسنل انتظامات ؟
6) ميزان رضايتمندي شما از سیستم نوبت دهی ؟
7) ميزان رضايتمندي شما از زمان انتظار جهت انجام خدمات درماني ؟
8) ميزان رضايتمندي شما از زمان اختصاص یافته جهت ویزیت و ارائه اطلاعات درمانی توسط پزشک معالج؟
9) ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾتﻤﻨﺪي ﺷﻤﺎ از وضعيت بهداشت؟
10) ميزان رضايتمندي شما از میزان رعایت حریم شخصی توسط کادر درمان ؟
11) ميزان رضايتمندي شما از علائم راهنمایی کننده و تابلوها جهت دسترسی به واحد ها مختلف درمانی / بخش ها ؟
12) ميزان رضايتمندي شما از امکانات رفاهی موجود در بخش ( تجهيزات،تهویه ، نور ، سرمایش ،گرمایش و......) ؟
13) آيا جهت انجام خدمات درماني، اورژانس اين بيمارستان را به ديگران پيشنهاد مي‌دهيد؟